Algemene voorwaarden van Munty, gevestigd op Estersveldlaan 57 te Grave. (Atelierbezoek alleen op afspraak)
E-mailadres: info@muntyshop.nl
KvK-nummer: 81860773
Btw-identificatienummer: NL003612489B35
Deze versie is geldig vanaf 08-05-2022

1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Munty. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de webshop van Munty. Wanneer u graag een schriftelijk exemplaar wil kunnen wij deze per post verzenden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Munty erkend.
1.4 Munty garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 - Betaling en levering
2.1 De consument dient de betaling direct te voldoen door een overboeking per bank, iDeal of achteraf via Klarna.
2.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
2.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.4 In het kader van de regels van de koop afstand zal Munty bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of het is niet meer leverbaar). Er is vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval recht het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.5 Aan de leveringsplicht van Munty zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Munty geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.6 Bestellingen worden verzonden via PostNL. Munty is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van de verzonden goederen via brievenbuspost zonder track & trace code.
2.7 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Het is mogelijk dat in uitzonderlijke gevallen de levertijd iets langer duurt. Hierover wordt je op de hoogte gehouden via de mail.

3 - Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4 - Zichttermijn en heroeppingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Munty heeft teruggezonden is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Munty. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en is in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Munty er zorg voor dat binnen de 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde producten en zal in geen geval betrekking hebben op diensten van de door Munty aangeboden workshops.
4.3 Er zijn uitzonderingen voor het herroepingsrecht namelijk:
Producten die volgens specificaties van de consument zijn gepersonaliseerd. En voor producten of diensten die niet kunnen worden teruggezonden i.v.m. hygiëne.

5 - Privacy
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Munty, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Munty. Munty houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Munty respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Munty maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst (nieuwsbrief). Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6 - Garantie
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Munty) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Munty. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Munty gegrond worden bevonden, zal Munty naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schadevergoeding treffen.
6.5 Munty is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van haar producten
6.6 De garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Munty in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Munty en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7 - Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Munty zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Munty slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Munty gelden niet voor nabestellingen.
7.5 Munty kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een prijsfout zou zijn.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8 - Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Munty en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Munty op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Munty behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9 - Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen op de website met o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Munty gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10 - Overmacht
10.1 Munty is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Munty alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Munty behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Munty gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Munty bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11 - Aansprakelijkheid
11.1 Munty is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van haar producten door de consument of derden. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12 - Eigendom
12.1 Eigendom van alle door Munty aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Munty zolang de afnemer de vorderingen van Munty uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Munty wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Munty geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Munty of een door Munty aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Munty haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Munty zo snel op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Munty.


13. Nederlands recht
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle teksten en foto`s op deze website zijn eigendom van Munty. Deze mogen dan ook niet zonder toestemming van Munty gebruikt of gekopieerd worden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2023 Munty | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel